Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Olimpiady Specjalne

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

– to słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane przez zawodników Olimpiad Specjalnych podczas ceremonii otwarcia każdych zawodów sportowych.

Olimpiady Specjalne są organizacją, której celem  jest:

– wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym.

– zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

 zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.


Klub Olimpiad Specjalnych „103”działa w naszej szkole od wielu lat. Dzięki systematycznie prowadzonym zajęciom  uczniowie  mają możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne. Zawodnicy  wielokrotnie startowali w lekkiej atletyce oraz kolarstwie (także na rowerach trójkołowych) podczas Wielkopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, pływali lub pokonywali dystans na Wielkopolskim Mityngu Olimpiad Specjalnych w Pływaniu. Grali, w bowling lub bocce,  startowali w zawodach w tenisie stołowym  Byli reprezentantami  Oddziału Regionalnego Wielkopolskie – Poznań podczas  Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w konkurencjach narciarstwa biegowego oraz narciarstwa zjazdowego. Wielokrotnie uczestniczyli w letnich i zimowych obozach sportowych organizowanych przez Oddział Regionalny Wielkopolskie- Poznań.

Od wielu lat  ZSS  103 jest współorganizatorem zawodów sportowych dla zawodników, którzy nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach Olimpiad Specjalnych.


Program „Młodzi sportowcy”

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-12 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu, szkołach oraz w grupach rówieśniczych.
Ćwiczenia zawarte w programie mają na celu wprowadzenie dzieci w świat sportu ,wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego  osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin.
W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie, przestrzegania ustalonych reguł.
Program „Młodzi Sportowcy” ma na celu zarówno uświadomić społeczeństwu jak różne zdolności i potencjał posiadają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak również stworzyć dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ich sprawnym rówieśnikom szansę konstruktywnej interakcji, prowadzącej w przyszłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Cele programu realizowanego  w ZSS nr 103 :

  • Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi  na najbardziej odpowiednim, wczesnym etapie ich życia,
  • Rozszerzanie idei programu Olimpiad Specjalnych „ Młodzi Sportowcy” w poznańskim środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Motywowanie do realizacji programu na terenie placówek przedszkolnych, szkolnych ,
  • Rozwijanie współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu z Przedszkolami Integracyjnymi i Specjalnymi,
  • Poprzez organizowanie wspólnych spotkań grup „ Młodych Sportowców” z różnych placówek, stwarzanie możliwości rodzicom do spotkań integracyjnych, rozmów, dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem ich dzieci,
  • Dostarczanie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności ruchowych przed rodziną, rówieśnikami,
  • Czerpanie radości z aktywności ruchowej,

Organizatorzy:

  • Klub Olimpiad Specjalnych „103” Poznań działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu;
Skip to content