Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Każda osoba, która podejmuje działanie na rzecz naszych podopiecznych jest przyjacielem dziecka.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów. Towarzystwo powstało w 1949r. w wyniku zjednoczenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919r.)  oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1949r.). Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i ochotniczej członków oraz wolontariuszy.

Celem Towarzystwa jest:

 1. troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych,
 2. pomoc dzieciom i ich rodzinom,
 3. upowszechnianie zdrowego stylu życia, zachowań proekologicznych,
 4. ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy,
 5. pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
 6. inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
 7. zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, podejmowanie działań zmierzających do poprawy instytucjonalnej opieki nad dzieckiem,
 8. łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
 9. wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 10. upowszechnianie i ochrona praw człowieka.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, środkami masowego przekazu,
 2. realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii, 
 3. opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
 4. podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny przed szkoła, placówką opiekuńczo – wychowawczą, sądem,
 5. udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, szkoleń dla rodziców oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 6. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji oraz usamodzielniania się dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego (także po osiągnięciu pełnoletności),
 7. prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień,
 8. edukacja w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 9. organizowanie czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego,
 10. wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacje podczas konkursów, przeglądów, festynów, festiwali,
 11. podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych,
 12. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb i praw dziecka, wskazywanie możliwości ich zaspokojenia,
 13. prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD,
 14. podejmowanie współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, upowszechnianie dorobku i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
 15. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych  i funduszy na działalność statutową Towarzystwa.

Ważnym elementem programu szkolnego jest:

 1. zapewnienie  pomocy materialnej, finansowej, rzeczowej uczniom, którzy jej potrzebują,
 2. pomoc dzieciom i osobom spoza naszej placówki będącym w potrzebie,
 3. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową koła (składki, zbiórki pieniędzy na radach, „cegiełki”, sprzedaż wyrobów naszych uczniów),
 4. wspieranie akcji podejmowanych na rzecz uczniów,
 5. wspieranie rozwoju uczniów, wyrównywanie szans,
 6. dofinansowywanie imprez szkolnych, zakupu leków i potrzebnych rzeczy,  zajęć dla uczniów, zakupu sprzętu,
 7. włączanie się w ogólnopolskie akcje organizowane na rzecz dzieci i dla dzieci,
 8. aktywne włączanie uczniów naszej szkoły w podejmowane przedsięwzięcia poprzez np. wykonanie prac typu biżuteria, stroiki, ozdoby, prezenty, kartki, 
 9. włączanie się w przedsięwzięcia podejmowane przez Wielkopolski Oddział Regionalny – systematyczny kontakt i współpraca, składanie sprawozdań,
 10. promowanie dziecięcej twórczości – organizowanie konkursów,
 11. zachęcanie rodziców uczniów i Rady Rodziców do wspólnego działania
   i realizowania podjętych przez TPD inicjatyw,
 12. promowanie szkoły w środowisku poprzez wychodzenie na zewnątrz z różnymi pomysłami i i inicjatywami dotyczącymi pomocy dzieciom w szerokim tego słowa rozumieniu,
 13. promowanie zdrowego stylu życia,
 14. podejmowanie współpracy z innymi Zespołami Rady Pedagogicznej,
 15. wydawanie informatora promującego działalność szkolnego koła TPD.
Skip to content