Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Każda osoba, która podejmuje działanie na rzecz naszych podopiecznych jest przyjacielem dziecka.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów. Towarzystwo powstało w 1949r. w wyniku zjednoczenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919r.)  oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1949r.). Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej i ochotniczej członków oraz wolontariuszy.

Celem Towarzystwa jest:

 1. troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych,
 2. pomoc dzieciom i ich rodzinom,
 3. upowszechnianie zdrowego stylu życia, zachowań proekologicznych,
 4. ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy,
 5. pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych,
 6. inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
 7. zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, podejmowanie działań zmierzających do poprawy instytucjonalnej opieki nad dzieckiem,
 8. łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
 9. wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
 10. upowszechnianie i ochrona praw człowieka.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. współpracę z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, kościołami, środkami masowego przekazu,
 2. realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii, 
 3. opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
 4. podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny przed szkoła, placówką opiekuńczo – wychowawczą, sądem,
 5. udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu, rehabilitacji i terapii dzieci; prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, szkoleń dla rodziców oraz dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,
 6. organizowanie i prowadzenie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki, edukacji, rehabilitacji oraz usamodzielniania się dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego (także po osiągnięciu pełnoletności),
 7. prowadzenie edukacji w zakresie profilaktyki społecznej, w tym uzależnień,
 8. edukacja w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego,
 9. organizowanie czasu wolnego, wypoczynku letniego i zimowego,
 10. wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacje podczas konkursów, przeglądów, festynów, festiwali,
 11. podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, upowszechnianie programów społeczno – pedagogicznych,
 12. inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb i praw dziecka, wskazywanie możliwości ich zaspokojenia,
 13. prowadzenie wydawnictw organizacyjnych, edukacyjnych i dziecięcych promujących działalność TPD,
 14. podejmowanie współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń, upowszechnianie dorobku i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
 15. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych  i funduszy na działalność statutową Towarzystwa.

Ważnym elementem programu szkolnego jest:

 1. zapewnienie  pomocy materialnej, finansowej, rzeczowej uczniom, którzy jej potrzebują,
 2. pomoc dzieciom i osobom spoza naszej placówki będącym w potrzebie,
 3. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową koła (składki, zbiórki pieniędzy na radach, „cegiełki”, sprzedaż wyrobów naszych uczniów),
 4. wspieranie akcji podejmowanych na rzecz uczniów,
 5. wspieranie rozwoju uczniów, wyrównywanie szans,
 6. dofinansowywanie imprez szkolnych, zakupu leków i potrzebnych rzeczy,  zajęć dla uczniów, zakupu sprzętu,
 7. włączanie się w ogólnopolskie akcje organizowane na rzecz dzieci i dla dzieci,
 8. aktywne włączanie uczniów naszej szkoły w podejmowane przedsięwzięcia poprzez np. wykonanie prac typu biżuteria, stroiki, ozdoby, prezenty, kartki, 
 9. włączanie się w przedsięwzięcia podejmowane przez Wielkopolski Oddział Regionalny – systematyczny kontakt i współpraca, składanie sprawozdań,
 10. promowanie dziecięcej twórczości – organizowanie konkursów,
 11. zachęcanie rodziców uczniów i Rady Rodziców do wspólnego działania
   i realizowania podjętych przez TPD inicjatyw,
 12. promowanie szkoły w środowisku poprzez wychodzenie na zewnątrz z różnymi pomysłami i i inicjatywami dotyczącymi pomocy dzieciom w szerokim tego słowa rozumieniu,
 13. promowanie zdrowego stylu życia,
 14. podejmowanie współpracy z innymi Zespołami Rady Pedagogicznej,
 15. wydawanie informatora promującego działalność szkolnego koła TPD.

STARSI MŁODSZYM

Rok szkolny 2022/2023

W ramach programu  TPD „Starsi Młodszym”, grupa B9 wraz z zespołem RW15  wspólnie wykonali pomoc dydaktyczną.  Krążki  dotykowe zostały przekazane zespołowi RW9.

Kuba upiekł dla Zosi babeczki w ramach projektu szkolnego koła TPD ,,Starsi Młodszym”.

Z okazji karnawału w ramach programu Szkolnego Koła TPD  ,,Starsi Młodszym”, grupa B9 i zespół RW15  przygotowali  słodki poczęstunek dla młodszych koleżanek i kolegów z grup A1, A2 i A10.

W ramach akcji szkolnego koła TPD, Kuba przygotował dla młodszych uczniów ozdoby świąteczne! 🌲😍🎅

W ramach projektu Szkolnego Koła TPD „Starsi Młodszym”, w listopadzie powstały tuby dźwiękowe! Tuby zostały przekazane uczniom grupy A3     i uczestnikom zespołu RW2!

W ramach projektu szkolnego koła TPD „Starsi – Młodszym” powstaly wafle ze zdrowym kremem orzechowym! 
 

W ramach programu ,,Starsi Młodszym” uczniowie klasy B9 i uczestnicy zespołu RW15, wspólnie wykonali z naturalnych materiałów drzewo sensoryczne, które zostało przekazane klasie A4.

W ramach programu Szkolnego Koła TPD „Starsi Młodszym”,  koleżanki   i kolega z klasy B9 i zespołu RW 15, wykonali z pomocą nauczycieli gniotki sensoryczne, które następnie przekazali młodszym kolegom        z klasy A2. 

Rok szkolny 2021/2022

Dziś Dzień Dziecka! Z tej okazji w ramach akcji szkolnego koła TPD Kuba i Łukasz przygotowali dla najmłodszego kolegi koktajl truskawkowy! 🥰🍓🥛

Z okazji jubileuszu szkoły uczniowie wykonali pracę wielkoformatową z logo szkolnego koła TPD. Na wystawie podziwiać można nie tylko tę pracę, ale także inne przygotowane w ramach konkursu Lubię moją szkołę.

W ramach programu Starsi Młodszym – kolejna niespodzianka. Tym razem uczniowie grupy B4 wyhodowali, z zasadzonych przez siebie cebulek, zdrowy szczypiorek.  Mamy nadzieję, że maluchy z grupy A3 będą go dobrze pielęgnować.

W ramach projektu TPD: „Starsi – Młodszym” Kuba przygotował desery owocowe dla najmłodszych uczestników! 

Uczniowie z grupy B3 i B4 przygotowują dla szkolnego koła TPD pamiątkowe butony. Bardzo im dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!

W ramach programu Starsi Młodszym uczniowie grupy B4 przygotowali kolejną niespodziankę dla kolegów z grupy A13. Jest to druga już pomoc recyklingowa, która mamy nadzieję przyda się w codziennej pracy.

W ramach programu Starsi Młodszym, Dominika i Paweł z zespołu RW 15 wraz z paniami, przygotowali i wręczyli młodszej koleżance Amelii i koledze Szymonowi świąteczne babeczki.

Kolejna niespodzianka przygotowana przez STARSZYCH dla MŁODSZYCH. Tym razem uczniowie z grupy B4 przygotowali dla swoich młodszych kolegów z grupy A13 recyklingową zabawkę. 

W ramach programu szkolnego koła TPD Starsi Młodszym, uczniowie i uczestnicy systematycznie przygotowują miłe niespodzianki dla swoich młodszych kolegów i koleżanek.

W ramach projektu TPD „Starsi – Młodszym”. Panowie przekazali młodszej koleżance sensoryczne kwiaty z okazji Dnia Kobiet! 

W ramach programu Starsi Młodszym uczniowie grupy B4 przygotowali kolejną niespodziankę dla kolegów z grupy A13. Jest to druga już pomoc recyklingowa, która mamy nadzieję przyda się w codziennej pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content