Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

O rekrutacji

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 ma charakter ciągły,  co oznacza, że jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem edukacji Waszego niepełnosprawnego dziecka to możecie kontaktować się z nami przez cały rok szkolny.

Dobrym momentem na odwiedzenie naszej szkoły są organizowane 2 razy w roku „Drzwi Otwarte”. W programie spotkań znajduje się prezentacja naszej oferty edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej dla Państwa dzieci. Będzie to również znakomita okazja do rozmowy z gronem specjalistów pracującymi w naszej szkole.

Dzieci zakwalifikowane do rozpoczęcia nauki w ZSS 103 zaproszone zostaną w ostatnim tygodniu sierpnia na dwudniowe spotkania integracyjno-adaptacyjne.

Rodziców zainteresowanych odwiedzeniem naszej szkoły prosimy o wcześniejszych kontakt telefoniczny.


Niezbędnymi dokumentami, na podstawie których przyjmujemy dzieci do szkoły są:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na adekwatny etap edukacyjny w przypadku niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej.
  2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku niepełnosprawności głębokiej.

Oprócz w/w dokumentów rodzice dziecka, którzy  nie mieszkają w Poznaniu są zobowiązani do dostarczenia do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/ 20 pok. 215 dokumentu kierującego dziecko z gminy, w której mieszka.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne na wniosek rodzica.

Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna dokumentów:

  • oryginału opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  • wniosku rodzica/opiekuna o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • skierowania do placówki wydane przez Wydział Oświaty Miasta Poznania (w przypadku dziecka spoza Poznania)
  • kserokopii dokumentów zawierających informacje o rozwoju dziecka (badania lekarskie, opinie psychologiczne).

Objęcie dziecka opieką zespołu terapeutów i realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzedzona jest spotkaniem dziecka i rodziców/opiekunów z psychologiem i pedagogiem w szkole. Spotkanie to, pozwala poznać funkcjonowanie dziecka, porozmawiać z rodzicem, tak, aby zgodnie z zaleceniami z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także na podstawie obserwacji dziecka podjąć decyzję o realizacji konkretnych zajęć ze specjalistami. Jest to także okazja dla dziecka i rodziców/opiekunów, aby poznać specjalistów, a także nowe miejsce.

Regulamin rekrutacji

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ DO ZESPOŁÓW REWALIDACYJNO –WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

I. Opis szkoły

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w Szkole Podstawowej może trwać maksymalnie 11 lat.
Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze przeznaczone są dla uczestników z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Oferta dla uczestników zajęć w zespołach rewalidacyjno –wychowawczych trwa od 3 do 25 roku życia.
Szkoła nie jest szkołą obwodową.

II. Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej oraz do zespołów rewalidacyjno –wychowawczych odbywa się w trybie ciągłym. Składanie zgłoszeń do szkoły na nowy rok szkolny można rozpocząć od stycznia danego roku.

2. Dokumentacja wymagana w procesie rekrutacyjnym:
– karta zgłoszenia (do pobrania ze strony szkoły: www.zss103.eu)
– wniosek o przyjęcie do szkoły
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
– aktualne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
– 2 zdjęcia legitymacyjne

Dokumentacja do złożenia w Wydziale Oświaty/ Starostwie Powiatowym:
– wniosek o skierowanie do szkoły
– aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (oryginał).

3. Warunkiem przyjęcia ucznia/uczestnika do Szkoły Podstawowej/Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego jest skierowanie wydane przez Wydział Oświaty Miasta Poznania. Dopiero komplet złożonych dokumentów gwarantuje przyjęcie do Szkoły. Dokumenty składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu ul. Kanclerska 31-33. Skierowanie do szkoły wydawane jest przez Miasto Poznań na podstawie wniosku złożonego przez rodzica w Wydziale Oświaty Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 lub – dla uczniów zamieszkujących poza Poznaniem- w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

4. Szkoła przyjmuje uczniów do oddziałów Szkoły Podstawowej/Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych zgodnie z zasadami rekrutacji
w zależności od:
– możliwości realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
– liczby wolnych miejsc,
– możliwości zapewnienia bezpieczeństwa oraz zagwarantowania optymalnych warunków potrzebnych do rozwoju i edukacji dziecka,
– w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie/uczestnicy, którzy nie realizują obowiązku szkolnego.

5. Decyzję o przyjęciu ucznia/uczestnika do Szkoły Podstawowej/ Zespołu Rewalidacyjno – Wychowawczego podejmuje zespół rekrutacyjny powołany przez Dyrektora szkoły w czasie 2 tygodni od dnia spotkania rekrutacyjnego z rodzicem i dzieckiem, złożenia karty zgłoszenia i wniosku
o przyjęcie do szkoły.
W skład zespołu wchodzą :
– dyrektor lub wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103
– psycholog i pedagog szkolny

6. Etapem kończącym rekrutację jest udział kandydatów w dwudniowych zajęciach o charakterze adaptacyjno – diagnostyczno – kwalifikacyjnym dla kandydatów dla klas pierwszych organizowanych pod koniec sierpnia.

7. Rodzic składający wniosek o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 wyraża w ten sposób akceptację zasad pracy obowiązujących w szkole, zgodnych z zapisami w Statucie Szkoły.

8. Liczba uczniów/uczestników przyjmowanych do nauki w Szkole Podstawowej/Zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych jest wyznaczona założoną, zgodną z przepisami liczebnością oddziałów/zespołów.

9. W przypadku uczniów spoza miasta Poznania rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, z założeniem, że ZSS 103 dysponuje wolnymi miejscami i uczeń/uczestnik ma skierowanie od organu prowadzącego.

10. Szkoła przyjmuje uczniów także w trakcie roku szkolnego do oddziałów Szkoły Podstawowej/ Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych zgodnie z zasadami rekrutacji w zależności od liczby wolnych miejsc.


Podstawa prawna
1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest:
a. ustawa Prawo oświatowe – rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 996)
b. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. (Dz.U. 2017 poz. 1546 z póź. zm.)
c. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
(Dz. U. 2017. poz.1655 z póź. zm.)
Skip to content