O rekrutacji

Rekrutacja do Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 ma charakter ciągły,  co oznacza, że jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem edukacji Waszego niepełnosprawnego dziecka to możecie kontaktować się z nami przez cały rok szkolny.

Dobrym momentem na odwiedzenie naszej szkoły są organizowane 2 razy w roku „Drzwi Otwarte”. W programie spotkań znajduje się prezentacja naszej oferty edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej dla Państwa dzieci. Będzie to również znakomita okazja do rozmowy z gronem specjalistów pracującymi w naszej szkole.

Dzieci zakwalifikowane do rozpoczęcia nauki w ZSS 103 zaproszone zostaną w ostatnim tygodniu sierpnia na dwudniowe spotkania integracyjno-adaptacyjne.

Rodziców zainteresowanych odwiedzeniem naszej szkoły prosimy o wcześniejszych kontakt telefoniczny.


Niezbędnymi dokumentami, na podstawie których przyjmujemy dzieci do szkoły są:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na adekwatny etap edukacyjny w przypadku niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej.
  2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku niepełnosprawności głębokiej.

Oprócz w/w dokumentów rodzice dziecka, którzy  nie mieszkają w Poznaniu są zobowiązani do dostarczenia do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/ 20 pok. 215 dokumentu kierującego dziecko z gminy, w której mieszka.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne na wniosek rodzica.

Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna dokumentów:

  • oryginału opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  • wniosku rodzica/opiekuna o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
  • skierowania do placówki wydane przez Wydział Oświaty Miasta Poznania (w przypadku dziecka spoza Poznania)
  • kserokopii dokumentów zawierających informacje o rozwoju dziecka (badania lekarskie, opinie psychologiczne).

Objęcie dziecka opieką zespołu terapeutów i realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzedzona jest spotkaniem dziecka i rodziców/opiekunów z psychologiem i pedagogiem w szkole. Spotkanie to, pozwala poznać funkcjonowanie dziecka, porozmawiać z rodzicem, tak, aby zgodnie z zaleceniami z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także na podstawie obserwacji dziecka podjąć decyzję o realizacji konkretnych zajęć ze specjalistami. Jest to także okazja dla dziecka i rodziców/opiekunów, aby poznać specjalistów, a także nowe miejsce.

Skip to content