Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak alternatywnego tekstu do grafik na stronie internetowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Wojsznis.
 • E-mail: dyrekcja@zss103.eu
 • Telefon: (61) 867-97-27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
 • Adres: ul. Kanclerska 31-33,
  60-327 Poznań
 • E-mail: dyrekcja@zss103.eu
 • Telefon: (61) 867-97-27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku nie znajdują się schody,

Przed wejściem do budynku znajduje się parking, a osoby niepełnosprawne mogą zostawić auto w specjalnej zatoczce przed wejściem. Budynek jest pietrowy, posiada również rozwiązania (windy) przystosowone do osób niepełnosprawnych. Toalety, korytarze oraz wszelkie inne przestrzenie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Na miejscu posiadamy wózki inwalidzkie oraz specjalne oprzyrządowanie ułatwiające osobom niepełnosprawnym poruszanie się po budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie.

Skip to content