im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, to jedyna w Poznaniu placówka zajmująca się w całości edukacją osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła mieści się w dwóch różnych budynkach na terenie miasta Poznania, a także w domach tych dzieci, które objęte są indywidualnym programem nauczania.

Oddział przy ul. Kanclerskiej 31-33 to siedziba główna ZSS nr 103. Można nas znaleźć również w budynku przy ulicy Rycerskiej 43. Każdy z oddziałów ma swój indywidualny charakter i klimat. Tym, co jednoczy i skupia wszystkich jest praca z niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie dziećmi i młodzieżą.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) uczą się w oddziale szkoły przy ul. Kanclerskiej 31-33. Duży nacisk oddziaływań terapeutyczno – edukacyjnych skierowany jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz usamodzielniających i usprawniających dzieci. Maluchy z reguły bardzo szybko wdrażają się w codzienny rytm zajęć szkolnych. Zajęcia edukacyjne (np. lekcje literkowe) przeplatają się z zajęciami bogatymi w szereg doznań wizualnych, muzycznych czy plastycznych (np. bajki sensoryczne), spotkaniami integracyjnymi (np. cykliczne spotkania z przedszkolakami) czy wyjazdami na basen.

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny na II etapie edukacji (klasy IV-VIII) uczą się w oddziale szkoły przy ul. Kanclerskiej 31-33. Oddział cechuje otwartość na różnorodne formy pracy. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach tematycznych, wycieczkach terenowych, zajęciach sportowych i artystycznych. Bardzo lubią comiesięczne oddziałowe muzykowanie. Realizują program nauczania w grupach fakultetowych o różnych profilach.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Przy ulicy Kanclerskiej 31-33 mieści się oddział szkoły przeznaczony dla najstarszych uczniów. Uczniowie kształcą się tutaj w ramach  Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczniowie przygotowują się do dorosłego zawodowego życia korzystając z czterech pracowni: technicznej, biurowej, kulinarnej i plastycznej.

ZESPOŁY REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE

Przy ulicy Rycerskiej organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną  w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się one w kilkunastu zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców – pedagogów specjalnych oraz przez rehabilitantów. Charakter tych zajęć to przede wszystkim stymulacja polisensoryczna, której celem jest umożliwienie uczestnikom poznania siebie i  otaczającego świata. Uczestnicy rozwijają motorykę i zmysły, uczą się komunikować swoje potrzeby, co sprawia, że otaczający świat staje się bezpieczny, a funkcjonowanie w nim daje radość.

Aby umieścić dziecko w naszej placówce konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawianego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dzieciom z terenu miasta Poznania orzeczenia takie wystawia głównie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się na ul. 28 czerwca 1956 r. 296/298 w Poznaniu).


Dyrektor Szkoły – Lidia Wojsznis

Wicedyrektor – Justyna Rakoczy-Wieczorek
Wicedyrektor – Józefina Pijanowska
Wicedyrektor – Kamila Kowalewska-Kasperek
Wicedyrektor – Lidia Filipiak