im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydawanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne na wniosek rodzica.

Objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna dokumentów:

– oryginału opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka, wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

– wniosku rodzica/opiekuna o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

– skierowania do placówki wydane przez Wydział Oświaty Miasta Poznania (w przypadku dziecka spoza Poznania)

– kserokopii dokumentów zawierających informacje o rozwoju dziecka (badania lekarskie, opinie psychologiczne).

Objęcie dziecka opieką zespołu terapeutów i realizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzedzona jest spotkaniem dziecka i rodziców/opiekunów z psychologiem i pedagogiem w szkole. Spotkanie to, pozwala poznać funkcjonowanie dziecka, porozmawiać z rodzicem, tak, aby zgodnie z zaleceniami z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a także na podstawie obserwacji dziecka podjąć decyzję o realizacji konkretnych zajęć ze specjalistami. Jest to także okazja dla dziecka i rodziców/opiekunów, aby poznać specjalistów, a także nowe miejsce.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka