im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, to jedyna w Poznaniu placówka zajmująca się w całości edukacją osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Szkoła mieści się w dwóch różnych budynkach na terenie miasta Poznania, a także w domach tych dzieci, które objęte są indywidualnym programem nauczania.

Oddział przy ul. Kanclerskiej 31-33 to siedziba główna ZSS nr 103. Można nas znaleźć również w budynku przy ulicy Rycerskiej 43. Każdy z oddziałów ma swój indywidualny charakter i klimat. Tym, co jednoczy i skupia wszystkich jest praca z niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie dziećmi i młodzieżą.

Kanclerska

Na I etapie edukacyjnym  uczą się dzieci i młodzież w wieku od 6 lat – 13 lat. Duży nacisk oddziaływań terapeutyczno- edukacyjnych skierowany jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz usamodzielniających i usprawniających dzieci. Maluchy z reguły bardzo szybko wdrażają się w codzienny rytm zajęć szkolnych. Zajęcia edukacyjne ( np. lekcje literkowe) przeplatają się z zajęciami bogatymi w szereg doznań  wizualnych, muzycznych czy plastycznych ( np. bajki sensoryczne), spotkaniami  integracyjnymi ( np. cykliczne spotkania z przedszkolakami) czy wyjazdami na basen.

Rycerska

Przy Oddziale Szkoły Podstawowej organizowane są również zajęcia dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną  w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się one w  kilkunastu zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców – pedagogów specjalnych oraz przez rehabilitantów. Charakter tych zajęć to przede wszystkim stymulacja polisensoryczna, której celem jest umożliwienie uczestnikom poznania siebie i  otaczającego świata. Uczestnicy rozwijają motorykę i zmysły, uczą się komunikować swoje potrzeby, co sprawia, że otaczający świat staje się bezpieczny, a funkcjonowanie w nim daje radość.

Kanclerska

Uczniowie, realizujący obowiązek szkolny na II etapie edukacji, uczą się w oddziale szkoły przy ul. Kanclerskiej 31-33. Oddział cechuje otwartość na różnorodne formy pracy. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach tematycznych, wycieczkach terenowych, zajęciach sportowych i artystycznych. Bardzo lubią comiesięczne oddziałowe muzykowanie.

Kanclerska

Przy ulicy Kanclerskiej 31-33 mieści się oddział szkoły przeznaczony dla najstarszych uczniów. Uczniowie kształcą się tutaj w ramach Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Klasy gimnazjalne realizują program nauczania w grupach fakultetowych o różnych profilach. Z kolei uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowują się do dorosłego zawodowego życia korzystając z czterech pracowni: technicznej, biurowej, kulinarnej i plastycznej.

Aby umieścić dziecko w naszej placówce konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawianego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dzieciom z terenu miasta Poznania orzeczenia takie wystawia głównie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się na ul. 28 czerwca 1956 r. 296/298 w Poznaniu).


Dyrektor Szkoły – Lidia Wojsznis
Wicedyrektor – Józefina Pijanowska
Wicedyrektor – Kamila Kowalewska-Kasperek
Wicedyrektor – Lidia Filipiak