im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

ZATRUDNIENIE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 103

KIM TRZEBA BYĆ, CO TRZEBA MIEĆ???     

Jesteśmy szkołą specjalną, działamy w ramach systemu edukacji obowiązującego w naszym kraju i zgodnie z przepisami prawa jednocześnie dostosowujemy sposób działania i dobieramy metody pracy, które najlepiej służą rozwojowi uczniów. Twoje dobre pomysły mają szanse być zrealizowane jeśli tylko wykażesz się rozwojowym myśleniem o dobru ucznia. Zapewniamy warunki do rozwoju Twoich inicjatyw, a od Ciebie zależy, jak tę szansę wykorzystasz.

Cenimy u siebie gotowość do wzajemnej pomocy, również tej wykraczającej poza formalnie wyznaczone obowiązki. Promujemy otwartość komunikacji, dzielenie się wiedzą, i… pozytywne nastawienie :-).

……………….

Praca w  szkole specjalnej przynosi wiele wyzwań dających szanse do rozwoju zawodowego i osobistego. Nowe sytuacje traktujemy jako sposobność wspólnego znajdowania rozwiązań wnoszących wartość dla zespołu, uczniów i ich rodziców. Jako organizacja oferujemy Ci wsparcie w Twojej ścieżce rozwoju. Zapewniamy, w zależności od Twoich potrzeb: szkolenia, warsztaty i superwizje  w części dofinansowane ze środków przeznaczonych na ten cel. Zapewniamy także warunki do uzyskania awansu zawodowego wg kryteriów MEN.

 

Wiemy jak istotna jest stabilizacja finansowa. Dlatego oferujemy stałą umowę o pracę na cały lub część etatu. Szybko wypełniająca się już trzeci rok z rzędu lista zapisów uczniów do klas pierwszych oraz lista oczekujących na wolne miejsce w naszej szkole świadczy o wysokim i wciąż rosnącym zainteresowaniu rodziców.

Naszą intencją jest upowszechnianie dobrych praktyk wypracowywanych w szkole i dlatego  nasi nauczyciele wielokrotnie dzielą się doświadczeniami ze swojej pracy na szerszym forum: na konferencjach dot. edukacji i w czasie szkoleń na terenie szkoły. Dzielenie się wiedzą daje wiele satysfakcji – poza tym to super, widzieć swoje nazwisko na liście prowadzących szkolenie.

……………………….

SZANUJESZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I CENISZ ICH POTENCJAŁ, PASJONUJE CIĘ PRACA Z NIMI,STALE POSZERZASZ HORYZONTY W SWOJEJ DZIEDZINIE, PODEJMUJESZ WYZWANIA, ZMIANY SĄ DLA CIEBIE ELEMENTEM ROZWOJU, JESTEŚ DOBRYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM, WYWIĄZUJESZ SIĘ Z PODJĘTYCH ZADAŃ, MOŻNA NA TOBIE POLEGAĆ TO DOŁĄCZ DO NAS.

JAKIE WYMOGI FORMALNE MUSISZ SPEŁNIĆ???

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiada osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, lub
  • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, , a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Ilekroć w rozporządzeniu MEN z 1 sierpnia 2017 r. jest mowa o ukończeniu studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych, zakładu kształcenia nauczycieli lub kursu kwalifikacyjnego, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną – należy przez to rozumieć także ukończenie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego, w zakresie oligofrenopedagogiki, lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika (§ 2 pkt 13 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r.).

Podstawą oceny kwalifikacji nauczyciela są dyplomy, świadectwa i certyfikaty ukończenia form kształcenia wymienione w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ponadto ze względu na niepełnosprawność sprzężoną naszych uczniów pożądane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji, np.: surdopedagogika, tyflopedagogika. Istotnym walorem osób ubiegających się o zatrudnienie w naszej szkole jest posiadanie kwalifikacji w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, fizjoterapii.

 

DZIEŃ DOBRY I CO DALEJ??? CZYLI KRYTERIA NABORU PRACOWNIKÓW:

  1. Odpowiednie wykształcenie.
  2. Poziom merytoryczny.
  3. Kwalifikacje dodatkowe.
  4. Komunikatywność.
  5. Otwartość i gotowość na podejmowanie wyzwań.

 

STWÓRZMY RAZEM ŚRODOWISKO ROZWOJU I PROFESJONALIZMU.