Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Programy i innowacje

Program „Młodzi sportowcy”

Program „Młodzi Sportowcy” wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-7 lat oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. Jest to uniwersalny program gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci, który może być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu, szkołach oraz w grupach rówieśniczych.
Ćwiczenia zawarte w programie mają na celu wprowadzenie dzieci w świat sportu ,wspomaganie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego  osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rozwijają sprawność motoryczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Mogą być również wspaniałym narzędziem poznawania potrzeb i umiejętności dzieci przez członków ich rodzin.
W najlepszy możliwy sposób, poprzez zabawę, uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” zdobywają nowe umiejętności i poszerzają granice swoich możliwości. W sposób naturalny wzrasta w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą się również funkcjonowania w grupie, przestrzegania ustalonych reguł.
Program „Młodzi Sportowcy” ma na celu zarówno uświadomić społeczeństwu jak różne zdolności i potencjał posiadają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, jak również stworzyć dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ich sprawnym rówieśnikom szansę konstruktywnej interakcji, prowadzącej w przyszłości do przyjacielskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Cele programu realizowanego  w ZSS nr 103 :

  • Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na najbardziej odpowiednim, wczesnym etapie ich życia,
  • Rozszerzanie idei programu Olimpiad Specjalnych „ Młodzi Sportowcy” w poznańskim środowisku przedszkolnym i Motywowanie do realizacji programu na terenie placówek przedszkolnych.
  • Rozwijanie współpracy Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu z Przedszkolami Integracyjnymi i Specjalnymi
  • Poprzez organizowanie wspólnych spotkań grup „ Młodych Sportowców” z różnych placówek, stwarzanie możliwości rodzicom do spotkań integracyjnych, rozmów, dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem ich dzieci,
  • Dostarczanie dzieciom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności ruchowych przed rodziną, rówieśnikami,
  • Czerpanie radości z aktywności ruchowej.

Organizatorzy:

  • Klub Olimpiad Specjalnych „103” Poznań działający przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu;


Program „Szkoła Promująca Zdrowie”

We wrześniu 2015 roku nasza placówka rozpoczęła ubieganie się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2015/2016 podjęliśmy w ramach Programu wiele działań, mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród naszych uczniów i w ich rodzinach. Obecnie rozpoczynamy trzeci rok działania Programu w naszej szkole. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej pracy w ramach Programu:

Więcej o programie „Szkoła Promująca Zdrowie” można przeczytać tutaj: https://www.ore.edu.pl/component/content/article?id=249


PROGRAM KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. M. Grzegorzewskiej w Poznawaniu uczestniczy w wielu programach i innowacjach, aby oferta naszej placówki była bardziej atrakcyjna. Zależy nam, na tym aby uczniowie uczestniczyli w życiu szkoły i biblioteki.

ZAŁOŻENIA RZĄDOWEGO PROGRAMU „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

  • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
  • promowanie czytelnictwa wśród uczniów; – urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych; – rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

Program jest realizowany przez ZSS nr 103 od 2015 roku.

Skip to content