Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Dzieci z WWRDz

Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Wykorzystując specjalistyczną wiedzę i doświadczenie terapeutyczne koncentrujemy się na korygowaniu bądź likwidowaniu rozpoznanych trudności rozwojowych
i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka, tak, aby zapobiec nieprawidłowościom rozwojowym, a często także niepełnosprawności.
Bardzo istotne jest dla nas także określenie strefy najbliższego rozwoju i budowanie nowych umiejętności,  utrwalanie tych już nabytych poprzez wykorzystanie aktualnych zasobów rozwojowych dziecka, na które zwracamy uwagę podczas pierwszego kontaktu i późniejszej diagnozy.

W nasze działania, na każdym etapie – od diagnozy po prowadzenie terapii – włączamy rodziców i opiekunów. Angażujemy rodziców i opiekunów w proces diagnostyczny, a także w kontynuowanie zaleceń terapeutycznych w domu – wspólnie wspomagamy rozwój dziecka. Wspieramy rodzinę poprzez pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych dziecka, wsparcie w rozwiązaniu aktualnych trudności wychowawczych, uczenie rodziców/opiekunów jak budować kontakt z dzieckiem, w jaki sposób reagować na trudne zachowania, dostarczamy informacji na temat trudności rozwojowych dziecka i sposobów ich korygowania poprzez realizację ćwiczeń w domu, podpowiadamy gdzie można znaleźć profesjonalną, dodatkową pomoc.

Nasz zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem, przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym – pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci SI i inni. Poza wiedzą merytoryczną i doświadczeniem nasz zespół specjalistów to ludzie z pasją, lubiący dzieci i swoją pracę, a przede wszystkim budujący indywidualną relację z dzieckiem i rodzicem.

Oferujemy zajęcia wspomagające wszechstronny – poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny rozwój:
– Zajęcia logopedyczne
– Zajęcia pedagogiczne
– Terapię Integracji Sensorycznej
– Zajęcia terapeutyczne z psychologiem
– Zajęcia rehabilitacji ruchowej
– Inne.

Wspieramy rozwój dziecka także poprzez współpracę z rodziną, udzielanie instruktażu, kontynuację elementów terapeutycznych w domu.
W naszej pracy oferujemy szerokie spektrum podejść teoretycznych i metod stosowanych w procesie edukacji, takich jak: AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca, Metoda Tomatisa, Terapia Integracji Sensorycznej, Stosowana Analiza Zachowania, Terapia pedagogiczna, Metoda C. Orffa, Metoda M., Ch. Knilów, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda NDT Bobath, Metoda Dobrego Startu, Neurosensoryczna terapia taktylna.

Podstawowym założeniem naszej pracy jest postrzeganie rozwoju dziecka jako integralnego i całościowego procesu, warunkowanego przez czynniki genetyczne i środowiskowe. Bazą rozwoju jest aktywność. Aktywność umożliwia uczenie się – jest warunkiem rozwoju. Nasze oddziaływania terapeutyczne oparte są na konstruowanym dla każdego dziecka Indywidualnym Programie Wczesnego Wspomagania, który zawiera cele do realizacji z dzieckiem. Program ten jest wynikiem zespołowej, interdyscyplinarnej  diagnozy funkcjonalnej, która wskazując deficyty i zasoby w zakresie umiejętności funkcjonalnych w obszarze funkcjonowania poznawczego, społecznego, komunikacji, procesów motorycznych – pozwala efektywnie planować pracę i na bieżąco oceniać jej efekty.

Skip to content