im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Aktualności

Zbliżają się Święta, które nie będą takie, jak do tej pory.

W tym roku Święta będą inne. Inne, a więc wyjątkowe..

Jeszcze do niedawna przedświąteczny czas był dla wielu czasem szalonym –

niekończące się zakupy, porządki, kuchenne rewolucje.

Obecnie przedświąteczny czas ma również znamiona szaleństwa –

 bo szalenie pragniemy zakupów, zajączka i Świąt takich, jak do tej pory..

 

Może w tym nienaturalnym dla nas czasie uśmiech na twarzy pojawi się, gdy uświadomimy sobie, że:

–  Chiny wygrały już wojnę z nieproszonym oprawcą

–  Odporność człowieka nie zależy od statusu

– Pracownicy Służby Zdrowia są więcej warci od legend sportu

– Ropa jest bezwartościowa bez społeczeństwa konsumentów

– Zwierzęta czują się w ZOO, jak ludzie na kwarantannie

– Planeta regeneruje się szybciej bez ingerencji człowieka

– Wszyscy mogą się obyć bez fastfoodów

 -Życie w higienie nie jest trudne

 -Mężczyźni też potrafią gotować

– Media uwielbiają wzbudzać napięcie i strach

– Celebryci nie są bohaterami

– Życie jest delikatne

Kochani!

Niech te Święta upłyną nam wszystkim w zdrowiu i spokoju.

Niech nadzieja doda nam sił i energii

Niech słońce rozświetli domy ale i serca

Niech uśmiech i ciepło rozdawane innym

zastąpią wielkanocne upominki

Niech mądrość i refleksja wyprą negatywne emocje

Niech to będzie czas przesyłania dobrych słów i myśli  tym,

którzy nie będą mogli być z nami

Niech te Święta będą wyjątkowe przez naszą ludzką wyjątkowość

Bo przecież potrafimy być mądrzy, dobrzy, silni i mocni w wierze, miłości i nadziei.

Alleluja!

Zespół psychologiczno-pedagogiczny 103

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Dla kogo jest ten program?

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe – które zgłoszą chęć przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu.

Samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji Modułu III programu, wyznaczy jednostkę organizacyjną – najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III składane są do realizatora programu (właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy) w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku.

Wnioski poprzez System Obsługi Wsparcia

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

 Ważne

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

Zespół psychologiczno-pedagogiczny 103

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wszystkie informacje dotyczące dokumentacji związanej z przygotowaniem nowych orzeczeń dla uczniów i uczestników Zespołu Szkół nr 103:

– orzeczenia dla nowych uczniów/uczestników,

– orzeczenia dla uczniów/uczestników wymagające przedłużenia,

– orzeczenia dla uczniów rekwalifikowanych do zespołów RW

otrzymacie Państwo kontaktując się z sekretariatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

tel. 61 832 33 87

Godziny pracy sekretariatu 9.00 – 13.00

Osoba z sekretariatu umożliwi Państwu kontakt z psychologiem odpowiedzialnym za dokumentację uczniów i uczestników  naszej szkoły

Magdalena Rzepa –  psycholog  Poradni zajmujący się dokumentacją dla uczniów i uczestników ZSS 103

Urszula Brzozowska – psycholog Poradni zajmujący się dokumentacją dla nowych uczniów i uczestników, którzy zostaną przyjęci do ZSS 103

Wszelkie nowe informacje dotyczące pracy Poradni znajdziecie Państwo na stronie naszej szkoły w zakładce Aktualności  lub na stronie Poradni.

Jeżeli napotkacie Państwo na utrudnienia w kontakcie z Poradnią, prosimy o kontakt z psychologami szkoły.

 Z poważaniem – zespół psychologiczno-pedagogiczny ZSS 103

Zespół psychologiczno-pedagogiczny ZSS 103 informuje Państwa, że Towarzystwo Terapii Rodzinnej stworzyło w tym szczególnym momencie ofertę pomocy dla osób w potrzebie psychologicznej. Nieodpłatnie.

Przeczytajcie proszę komunikat poniżej i w razie konieczności korzystajcie
z tej formy wsparcia. Ręczymy za rzetelność wskazanych i dyżurujących osób.

Członkowie WTTS (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), posiadający doświadczenie psychoterapeutyczne oferują indywidualne, doraźne konsultacje pro bono za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (telefon, Skype, Hangouts itp.) w przedmiocie związanym z szeroko rozumianymi skutkami pandemii.

Lista osób udzielających profesjonalnego bezpłatnego wsparcia znajduje się na stronie:

https://www.wtts.edu.pl/pomoc-w-czasie-pandemii-koronawirusa-covid19/

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników oraz rekomendacje Miasta Poznania i służb sanitarno – epidemiologicznych –
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 (Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Słowackiego 54/56) oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi przy ul. 28 Czerwca 1956 296/298
zawieszają działalność od 11.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

Równocześnie w. w. Poradnie informują:

 1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

Od 30 marca w godz. od 10.00 – 14.00 uruchamiamy numery telefonów, pod którymi mogą Państwo uzyskać wsparcie psychologiczne lub poradę:

505 176 960  dla rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej z autyzmem

Sekretariat PPP dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
jest czynny:

 • Poniedziałek 800 – 1800
 • wtorek 800 – 1800
 • środa 800 – 1800
 • czwartek 800 – 1800
 • piątek 800 – 1600

tel. 61 639 76 66

 1. Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Możecie Państwo kontaktować się z Poradnią w godzinach pracy sekretariatu:

9.00 – 13.00

 tel. 61 832 33 87

lub na adres mailowy:

ppp-s@o2.pl

 Informacje dotyczące procedury załatwiania przez Poradnię dokumentów związanych z  uzyskaniem orzeczenia (nowi uczniowie, wydłużenia, rekwalifikacje, itp.) otrzymacie Państwo pod koniec bieżącego tygodnia. Zostaną one również umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Pozdrawiamy

Zespół psychologiczno-pedagogiczny ZSS 103

 

Drodzy Rodzice!

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i jednocześnie biorąc pod uwagę trudną sytuację w której się znaleźliśmy jako Rodzice (ale też jako Nauczyciele i Dzieci) zachęcamy by w najbliższych tygodniach śledzić zakładkę „Strefa Rodzica” na szkolnej stronie internetowej oraz szkolnego facebooka. Zespół psychologów szkolnych wraz z pedagogiem będzie systematycznie umieszczał tam dla Państwa różne informacje, ciekawe artykuły, krótkie filmiki, linki do interesujących stron internetowych, literaturę, muzykę… czyli to wszystko co w naszej ocenie może teraz być Państwu potrzebne, czasem tylko po to by po prostu się uśmiechnąć. To już bardzo dużo.

Chcemy być w tych dniach dla Państwa szczególnie pomocni; dołożymy wszelkich starań by nasza dyspozycyjność oraz informacje celowane dla Państwa były adekwatne do obecnych potrzeb.  Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące treści zamieszczanych na ww platformach komunikacyjnych. Czekamy na sygnały od Was.

Skład naszego zespołu psychologiczno – pedagogicznego pozostaje niezmienny:

 1. Ewa Abramowicz – psycholog poziomu A i B ( grupy A1-A10 oraz B1-B6)
 2. Izabela Marciniak– pedagog ( grupy A, B, C oraz zespoły RW)
 3. Joanna Mitsopoulos – psycholog ( zespoły RW)
 4. Justyna Traczewska– psycholog ( grupy B6-B15 oraz grupy C)

W związku z brakiem możliwości spotkania się z Państwem osobiście zapraszamy
do kontaktu z członkami zespołu w następujących sprawach:

 • Rekrutacja do klas pierwszych, uzupełnienie dokumentacji, terminy badań
  w PPP, terminy spotkań w ZSS 103, zmiany w wyborze placówki;
 • Rekrutacja PDP j/w.
 • Rekrutacja RW j/w.
 • Rekwalifikacje j/w.
 • Obszary wychowawczo – opiekuńcze dotyczące procedur reagowania na zachowania trudne ( m.in. agresja, autoagresja); czy nauczenie mojego dziecka właściwego zachowania jest możliwe – jak skutecznie wzmacniać zachowania właściwe a jak wygaszać te niepożądane;  jak mądrze  zaplanować dzień
  z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną; organizacja „edukacji domowej” – zdalne nauczanie – jak tego dokonać?; czy ja mogę też kiedyś wypoczywać?;  jak radzić sobie z napięciem i stresem itp.;
 • Zagadnienia związane np. z procedurą ubezwłasnowolnienia, aktualną ofertą Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Opieki Społecznej;
 • Sprawy prowadzone przez Radę Rodziców – kontakt Ewa Abramowicz;
 • Wszystkie inne ważne dla Państwa sprawy dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, sugestie, prośby bardzo prosimy o kontakt mailowy pod poniższymi adresami:

 Ewa Abramowicz    abramowicz@zss103.pl

Izabela Marciniak     marciniak@zss103.pl

Joanna Mitsopoulos  mitsopoulos@zss103.pl

Justyna Traczewska  traczewska@zss103.pl

Odpowiemy na każdą wiadomość i udzielimy wszelkich możliwych informacji. Jeśli zamieścicie Państwo w mailu  numer telefonu z prośbą o kontakt, na pewno oddzwonimy.

Uwaga!

Rodzice uczniów, którzy od przyszłego roku szkolnego będą uczestnikami zespołów RW:

 • jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o tym, jak wyglądać będą zajęcia Waszego dziecka w zespole RW przy ul. Rycerskiej, jaką formę przybierze kontynuacja edukacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny do psychologa opiekującego się zespołami RW – Joanna Mitsopoulos: mitsopoulos@zss103.pl, 512 356 894

Pozdrawiamy Państwa serdecznie życząc zdrowia, mocy i pogody ducha!

Do zobaczenia w szkole!

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie wiemy, że podobnie jak my spędzacie trudny dla Nas wszystkich czas. Szczególnie myślę o naszych uczniach i uczestnikach dla których ta sytuacja jest pewnie bardzo uciążliwa. Pragnę Was Wszystkich pozdrowić, przesyłam przekonanie, że wkrótce epidemia zacznie wygasać i wszyscy będziemy mogli wrócić do normalnego życia. Tymczasem zachęcam do pozostania w domach, tych którzy mogą. Nasi nauczyciele są również bardzo poruszeni tą sytuacją. Na naszym FB będą Państwu proponować proste zabawy, zajęcia którymi możecie Państwo zainteresować swoje Pociechy. Życzę Wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, z całą resztą sobie wspólnie poradzimy.

W łączności ze wszystkimi Lidia Wojsznis

Poniżej kilka słów kierowanych od Prezydenta Miasta Poznania

Drodzy Rodzice, w nawiązaniu do wcześniejszej wiadomości, przekazujemy oficjalne stanowisko w ważnej sprawie.

Drodzy Rodzice,

w związku z zagrożeniem koronawirusem, wyprzedzając oficjalny komunikat w sprawie zamknięcia naszej szkoły zgodnie z rekomendacją Prezydenta Poznania zawiadamiamy, że prawdopodobnie od jutra (tj. 11.03) ZSS103 nie będzie prowadzić zajęć.
Wiążącą decyzję wydziału oświaty, na którą czekamy podamy do Waszej wiadomości niezwłocznie po jej otrzymaniu.