im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

jak wiemy, zgodnie z informacją MEN, od 25 maja br. Mogą  być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostanie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Powyższa decyzja pozostawia jednak wiele pytań, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa, możliwości zachowania reżimu sanitarnego i finansowania środków ochrony osobistej. Obecnie, pozostaję w ścisłym kontakcie z naszym organem prowadzącym – Wydziałem Oświaty, a także z pozostałymi dyrektorami szkół, w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań.

Otrzymuję, tak jak Państwo, wiele wiadomości i telefonów od rodziców naszych uczniów oraz rodziców dzieci objętych WWRD. Jedyna informacja jaką jesteśmy w stanie przekazać to wiadomość o tym, że oczekujemy na szczegółowe wytyczne i decyzje organu prowadzącego, w celu wypracowania naszych, wewnątrzszkolnych procedur.

Wszelkie informacje będę przekazywała Państwu niezwłocznie.

Lidia Wojsznis